Almanya hakkında daha fazla bilgi almak için bize abone olun ve takip edin!

@almanya_yolu

@berlinerakademie

İnşaat Teknikeri Denklik ve İstihdam Süreci
Hemşireler için Almanya Destekli İstihdam Projemiz
a

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  /  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
1- GİRİŞ

BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermektedir. Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı temin etmektedir.

1.1 Amaç

Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2 Kapsam

Politika, BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

1.3 Dayanak

Bu politika, kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kânunu ve diğer ilgili mevzuattan ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir. Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4 Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, Kişisel Veri Sahibi tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verileri BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefî inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sahibi / İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Temsilcisi: Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
2.1 Kişisel Verilerin İşlenme Prensipleri

BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verileri, Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileri:

A) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
B) Doğru ve gerektiğinde güncel,
C) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
D) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
E) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlemektedir.

2.2 Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir:

A) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde kişisel veriler işlenebilecektir. BERLİNER GRUP bu durumda, ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir.
B) Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması: Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
C) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
D) Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi: BERLİNER GRUP veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
E) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak işlenebilecektir.
F) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
G) BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: BERLİNER GRUP ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

2.2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin bir kısmı, ‘özel nitelikli kişisel veriler’ olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine sebep olma veya ayrımcılığa maruz kalma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir. BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politikada belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır. Sözleşmelerden doğan haklar gerekçesiyle de kişisel veriler işlenebilecektir.

2.3 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika’da detaylandırılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

A) İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
B) İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin fiziki, hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
C) İlgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
D) Ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
E) Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası.

3- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel veri işleme amaçlan doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri (Tedarikçilere ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına) hukuka uygun olarak aktarabilir. Kişisel veri aktarma işlemleri, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilir.

3.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda ve aşağıda sayılı şartların varlığı halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler Üçüncü Kişiler’e aktarılabilmektedir:

A) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
B) Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
C) Kişisel verilerin aktarılmasının Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
D) Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket tarafından aktarılması,
E) Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
F) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
G) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması durumlarında kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, kanuni yükümlülükler haricinde ve kanunların istisna tuttuğu haller dışında yurtiçi ve yabancı ülkelere aktarılmamaktadır.

3.3 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Kategorizasyonları

BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan alıcı grubu kategorilerine aktarabilmektedir:

A) Tedarikçilere,
B) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına.

4- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir.

5- KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, muhasebe, insan kaynakları, satın alma, destek hizmetleri, satış pazarlama, üretim iş süreçleriyle ilgili çalışan, çalışan adayı, stajyer, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçiden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri bu politikada belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına bağlı kalarak işlemektedir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6.1 Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. Gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için rehberlere uygun tedbirler almaktadır.

6.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kılık ve kıyafet, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmaktadır.

6.3 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Alınan Önlemler

Gerekli teknik ve idari tedbirler alınmakta, denetimler yapılmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. İşlenen verilerin kanuni olmayan yollarla ele geçirilmesi durumunda ilgili kişi ve kurumlara haber verilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Kişisel veriler, işleme amacı için gerekli olan süre kadar ve ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza edilir. Belirlenen saklama sürelerinin sonunda, veriler belirlenen yöntemlerle imha edilir.

8- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

Kişisel veri sahipleri, verilerin elde edilmesi sırasında, verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip oldukları haklar hakkında aydınlatılır. Kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda, gerekli bilgilendirme yapılır.

9- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
9.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilere ilişkin olarak veri sahibinin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

A) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
B) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
C) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
D) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
E) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
F) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
H) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
I) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

9.2 Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28’inci maddesinde sayılı hallerde, kişisel veri sahipleri aşağıdaki durumlar hariç, bölüm 9.1’de sayılan haklarını ileri süremezler:

A) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle işlenmesi,
B) Kişisel verilerin sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
C) Kişisel verilerin kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenmesi,
D) Kişisel verilerin yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Ayrıca, Kanun’un 28’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereği, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, diğer haklarını şu durumlarda ileri süremezler:

A) Suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olduğunda,
B) Alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
C) Denetleme veya düzenleme görevlerinin ve disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olduğunda,
D) Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olduğunda.

9.3 Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bölüm 9.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılı haklarına ilişkin taleplerini “BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak şahsen elden teslim, posta yoluyla ya da BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebileceklerdir.

9.4 BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Başvurulara Cevap Vermesi

BERLİNER GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Başvuruları kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. İlgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ücret başvurana mevzuat gereği yansıtılacaktır.